ایرانم

ایرانم،

ای مهرگانم

ای آسمان تو آبی تر از آبی

عاشقم ،عاشق یاران اهورا

بیزارم از یاران اهرمن

وطنم،

ای تمام ، تمام من

با توام تا آخرین دم

محمدرضا نوروززاد

Advertisements

نور و عشق الهی

قلبم پر از تاریکی و سکوت بود

نور و عشق الهی را که یافتم

دروازه قلبم به سمتش باز شد

ناگهان قلبم لرزید

آری…

این احساس ،..

احساس وجود خداوند بود.

محمدرضا نوروززاد