ایرانم

ایرانم،

ای مهرگانم

ای آسمان تو آبی تر از آبی

عاشقم ،عاشق یاران اهورا

بیزارم از یاران اهرمن

وطنم،

ای تمام ، تمام من

با توام تا آخرین دم

محمدرضا نوروززاد

Advertisements