دنیای درون

دنیای درونم انفدر بزرگ و وسیعه که خودم توش گم می شم…!

Advertisements

بزرگ

به ياد داشته باش :

به خدايت نگو که چقدر مشکلاتت بزرگ است ،

به مشکلاتت بگو که چقدر خدايت بزرگ است