نور و عشق الهی

قلبم پر از تاریکی و سکوت بود

نور و عشق الهی را که یافتم

دروازه قلبم به سمتش باز شد

ناگهان قلبم لرزید

آری…

این احساس ،..

احساس وجود خداوند بود.

محمدرضا نوروززاد

Advertisements